آخرین ارسالات انجمن
announcement
تبلیغات در موب وان
textsms

دانلود مجموعه فریمور های گوشی های آیفون iPhone

تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۴ -بازدید : 251 -موضوع :

سلام

در این پست تمامی فریمور های عرضه شده برای گوشی های آیفون را آماده کرده ایم،دقت کنید قبل از دانلود فریمور مورد نظر به اطلاعات کامل فریمور و مطابقت آن با گوشی خود اطمینان داشته باشید.

 

 

url

 


۹.۰.۲ (۴S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶+): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶s): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶s+): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw

تمامی فریمورها:
۱.۰.۰: iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
۱.۰.۱: iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
۱.۰.۲: iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
۱.۱.۱: iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
۱.۱.۲: iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
۱.۱.۳: iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
۱.۱.۴: iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
۲.۰.۰ (۲G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
۲.۰.۰ (۳G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
۲.۰.۱ (۲G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
۲.۰.۱ (۳G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
۲.۰.۲ (۲G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
۲.۰.۲ (۳G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
۲.۱.۰ (۲G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
۲.۱.۰ (۳G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
۲.۲.۰ (۲G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
۲.۲.۰ (۳G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
۲.۲.۱ (۲G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
۲.۲.۱ (۳G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
۳.۰.۰ (۲G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳.۰.۰ (۳G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳.۰.۰ (۳GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳.۰.۱ (۲G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳.۰.۱ (۳G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳.۱.۰ (۲G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳.۱.۰ (۳G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳.۱.۲ (۲G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳.۱.۲ (۳G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳.۱.۲ (۳GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳.۱.۳ (۲G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۳.۱.۳ (۳G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۳.۱.۳ (۳GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۳G): iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۳GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۴): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۱ (۳G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴.۰.۱ (۴): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۳G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۳GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۴): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۳G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۴): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۳G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۳GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۴): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴.۲.۶ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
۴.۳.۰ (۳GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴.۳.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴.۳.۱ (۳GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴.۳.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴.۳.۲ (۳GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴.۳.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴.۲.۷ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
۴.۲.۸ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
۴.۳.۳ (۳GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴.۳.۳ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴.۲.۹ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
۴.۳.۴ (۳GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴.۳.۴ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴.۲.۱۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
۴.۳.۵ (۳GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۴.۳.۵ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۵.۰ (۳GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰ (۴S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۳GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴ GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۳GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴): iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
۶.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
۶.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴): iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw
۶.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۳GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴): iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۳GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴ GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴): iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۴ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
۶.۱.۴ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
۶.۱.۶ (۳GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۵ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
۷.۰.۵ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
۶.۱.۶ (۳GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴S): iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۴S): iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۶+): iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۶): iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۶+): iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۶): iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۴S): iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۶+): iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۶): iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۶+): iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۶): iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۶+): iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۶): iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۴S): iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۶+): iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۶): iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۴S): iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۶+): iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۶): iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۴S): iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۶+): iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۶): iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۴S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۶+): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۶): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۴S): iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۶+): iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۶): iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۴S): iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۶+): iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۶): iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۹.۰ (۴S): iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۶+): iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۶): iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۶s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
۹.۰ (۶s+): iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶+): iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶): iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶s+): iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۴S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶+): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶s): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw

۹.۰.۲ (۶s+): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw

موب وان

Money Back

فایل غیر معتبر و تست نشده میتوانند به دستگاه شما آسیب جدی مانند ناقص شدن فریمور،پریدن بوت و... وارد کند
از این رو تیم موب وان به شما تضمین میکند تمامی فایل های ارائه شده توسط تیم ما معتبر بوده و بر روی دستگاه مورد نظر تست شده و 100 درصد بدون مشکل هستند

-تمامی فایل ها معتبر بوده و توضیحات و آموزش های مربوط به فایل مانند نحوه فلش در پست مربوط موجود است
-بعد از خرید فایل میتوانید فایل را از آپلود سنتر اختصاصی با سرعت بالا دانلود کنید
-پشتیبانی آنلاین و مشاوره 24 ساعته محصولات توسط تیم موب وان
-دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مجوز های لازم جهت آسودگی خاطر شما کاربران عزیز
-تضمین عودت وجه پرداختی در هنگام مشکلات احتمالی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
اشتراک گذاری
سید محمد امین نژاد - 250 مقاله
درباره نویسنده : سید محمد امین نژاد هستم | برای پشتیبانی محصولات و سوالات مربوط،با قسمت پشتیبانی سایت یا آی دی تلگرام در تماس باشید.(لطفا از پرسیدن سوالات متفرقه پرهیز کنید)

ارسال دیدگاه

برچسب ها

برچسب ها : 4800
کلمات کلیدی این مطلب : , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

10 نوشته تصادفی
از ما حمایت کنید