حذف قفل صفحه SM-J106F

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-J106F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-J710F

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-J710F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-A800F

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-A800F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-A800I

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-A800I در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-A810F

فایل حذف قفل SM-A810F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-T815

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-T815 در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-G611FD

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G611FD در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-J701M

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-J701M در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-J730FM

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-J730FM در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-A520F

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-A520F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-G615F

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G615F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-G920F

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G920F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-G925F

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G925F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-A320F

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-A320F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف رمز SM-G935F

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G935F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات